Provozní řád Chaty Lea

Doksy, část Staré Splavy, 47163, Pod Borným č.e. 397 a 398

Provozovatel: Fišerová Kamila, IČ: 72585111

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni se seznámit s naším provozním řádem.

Příjezd a odjezd

- Klient bude ubytován po předložení platného občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti. Tyto údaje se zapíšou do Ubytovací knihy. Zároveň klient/host/ a ubytovatel/provozovatel/ chaty vyplní a podepíší Předávací protokol.

- Za ubytování je klient povinen předem zaplatit dle platného aktuálního ceníku provozovatele chaty, který je k dispozici přímo na chatě či na webových stránkách. Host je nadále povinen zaplatit místní poplatek za rekreační pobyt, jehož výše je stanovena vyhláškou města Doksy. Dále je klient povinen zaplatit vratnou kauci určenou v ceníku provozovatele. Spotřebu elektrické energie a vody hradí klient v den odjezdu při vyúčtování.

- Příjezd hostů a vstup do chatky začíná od 14.00 hodin prvního dne ubytování. Příjezd je nutné vždy avizovat ubytovateli chaty 2 hodiny předem na telefonním čísle: 602168341 nebo 607649001.

- Zjistí-li klient při přebírání chaty některé závady, je povinen tyto skutečnosti ohlásit neprodleně ubytovateli.

- V den skončení pobytu předává host chatu ubytovateli nejpozději do 10.00 hodin. Přesný odjezd je nutné avizovat provozovateli chaty dvě hodiny před odjezdem na tel. čísle: 602168341 nebo 607649001. Ten chatu převezme a provede kontrolu společně s klientem. V případě, že klient chatu předá poškozenou nebo s neúplným či poškozeným vybavením, bude mu škoda dána v plné výši k úhradě.

- V jedné chatě můžou být ubytované maximálně 4 osoby.

Pravidla chování hostů v chatě

- Všichni ubytovaní berou na vědomí nutnost dodržování PROTI-POŽÁRNÍCH předpisů v pronajatých chatkách a také v celém areálu rekreační osady. Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, platí přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ V CHATKÁCH. Grilování a podobné věci se provádějí jen na místech k tomu určených.

- Dále všichni ubytovaní na chatě Lea respektují ostatní obyvatele okolní osady, neruší nikoho přílišným hlukem, je nutné dodržovat noční klid v rozmezí od 22.00 hodin do 8.00hodin.

- Z chatky je zakázáno odnášet vybavení objektu ani ho přemísťovat, jako jsou židle, stůl, vařič, konvice, přikrývky apod.

- Do chaty je zakázáno vodit domácí mazlíčky a jiné zvířectvo, jako jsou kočky, psi, atd.

- Pokud dojde k jakémukoliv poškození na chatě či na vybavení chaty nebo ztrátě klíčů či jiných věcí, je povinen klient škodu nahradit.

- Hosté nesmí dělat žádné úpravy na chatě ani mimo chaty

Odpovědnost za škody na majetku a zdraví

- Je nutné vždy uzamykat hlavní vchody - Je důležité neponechávat svěřené osoby bez dozoru

- Každý z hostů je povinen zabezpečit si své věci, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení. Tato skutečnost se týká i věci odložených v automobilu.

- Ubytovatel chaty neručí za ztrátu ani poškození věcí hostů

- Ubytovatel také nenese odpovědnost za zdraví hostů.

- Tyto skutečnosti nejsou provozovatelem chaty pojištěny

- V případě hrozícího nebezpečí je klient povinen vše ohlásit ubytovateli nebo jím pověřené osobě a dále hosté v rámci svých možností učiní vše pro to, aby nebezpečí bylo odvráceno / např. požár, výbuch, prasklá voda, spadlý strom atd./

Další ujednání

- Všichni hosté jsou povinni dodržovat náš provozní řád - Výměna ložního prádla se provádí po každé ubytované osobě

- Vzniklé škody je nutné ihned hlásit ubytovateli

- Ubytovatel má právo ubytování klienta ukončit před uplynutím sjednané doby bez výpovědní lhůty, jestliže host i přes upozornění a výstrahu porušuje povinnosti a zákazy uvedené v tomto provozním řádu. Host je povinen po oznámení ukončení ubytování neprodleně chatu opustit. V tomto případě nevzniká hostu právo na vrácení dohodnuté ceny za ubytování

Vážení hosté, věříme, že se náš provozní řád setká s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření kvalitních podmínek ubytování pro naše klienty. Přejeme všem příjemný pobyt u Máchova jezera

Chata Lea